SUCHE ZBIORNIKI KOTLINA KŁODZKA

Podczas budowy czterech zautomatyzowanych suchych zbiorników firma NeoStrain instaluje systemy ASTKZ oraz AKPiA. Zbiorniki znajdujące się w miejscowościach:Krosnowice, Szalejów Górny, Roztoki Bystrzyckie oraz Boboszów mają ograniczyć ryzyko powodziowe na terenie Kotliny Kłodzkiej.

 Od lutego 2018 r. w miejscowości Roztoki na Dolnym Śląsku (powiat kłodzki) PORR SA buduje suchy zbiornik przeciwpowodziowy na rzece Goworówka. Zapora ziemna o długości 750 m i maksymalnej wysokości 15,5 m w okresie powodzi pozwoli zgromadzić łącznie 2,75mln m3 wody. Projekt jest realizowany na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dostarczane przez NeoStrain rozwiązania techniczne dotyczą urządzeń kontrolno-pomiarowych do kontroli stanu technicznego zapory i skarp w czaszy zbiornika, urządzeń upustowych,urządzeń przelewowych, jak również do kontroli stanów wód powierzchniowych i zjawisk meteorologicznych.

 Do monitorowania migracji wody przez zaporę przyjęto metodę termomonitoringu aktywnego.Jako główny element pomiarowy zastosowany sensoryczny kabel światłowodowy umożliwiający dokładny pomiar temperatury na całej swojej długości z rozdzielczością pomiarową nie większą niż 1 m.

Ponieważ zbiornik wodny będzie napełniany okresowo, w celu umożliwienia szybkiej i skutecznej analizy filtracji przez zaporę, zastosowano tzw. aktywną metodę pomiarową, w której kabel światłowodowy zintegrowany jest z przewodem grzejnym.Rozwiązanie to umożliwia podgrzanie kabla sensorycznego i obserwację prędkości oddawania ciepła przez kabel, a tym samym umożliwia precyzyjne wskazanie miejsc o zwiększonym przepływie wody przez zaporę

Sprzęt pomiarowy:inklinometry, piezorepery magnetyczne, ekstensometry, czujniki naprężeń gruntu,sensoryczny kabel światłowodowy, piezometry strunowe, szczelinomierze, czujniki temperatury, stacje meteo

Dostawa czujników, elektronika pomiarowa, oprogramowanie, montaż i integracja: NeoStrain.